Wednesday, June 25, 2008

အိုဘားမားသာ သမၼတျဖစ္လာခဲ့လွ်င္

အကယ္၍ ဘာရက္အိုဘားမားသည္သာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကမၻာႀကီးက သူ႔အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္မ်ားႏွင့္ ဆံုစည္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ ဘ၀င္က်စရာမေကာင္းလွသည့္ အီရတ္စစ္ပြဲအဆံုးသတ္ေရး၊ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စိတ္ေသာကေ၀ဒနာမ်ားကို ကုစားေရး၊ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို တားဆီးေရးႏွင့္ မူဆလင္ကမၻာႏွင့္ ေပါင္းကူးတံတား တည္ေဆာက္ ေရး စသည္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားက တစ္ဖက္သတ္၀ါဒီဆန္လွသည့္ ဘုရွ္အစိုးရႏွင့္ ေတာ့ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုသည္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္၍ အေတြးအျမင္ ပဓာနဆန္သည့္ လူမည္းႏိုင္ငံေရးသမား ၏ ကမၻာႀကီးအား မ်ားစြာ ရႊင္လန္း၀မ္း ေျမာက္ေစမည့္ အျမင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ယင္း သည္ ဘာရက္အိုဘားမား၏ အသစ္ျပဳျပင္မည့္ ေရေရရာရာ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး လူအားလံုးအတြက္ ကမၻာႀကီး၏ေတာင့္တမႈ အာသီသမ်ားကို ပတၱဴစ အျဖဴထည္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲရန္လ်ာထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူသာ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ခံရလွ်င္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ စိတ္မခ်မ္းမ သာျဖစ္ေနေသာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားက သူ႔အား ထိုအေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုလာႏုိင္စရာ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ သူသာ တုိင္းျပည္၏အာဏာကိုရရွိခဲ့ပါက တရိပ္ရိပ္က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ အလြန္တရာလုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲ၍ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ အာဖဂန္နစၥ တန္ႏွင့္ အီရတ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ၿငိေနမည္ျဖစ္သည္ကလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ သူ႔အား အမွန္အတုိင္းသိျမင္ လာေစမည့္အရာမ်ားက မ်က္ႏွာစာ အသြယ္သြယ္မွေပၚ ေပါက္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အိုဘားမား၏ၾသဇာတိကၠမျပည့္စံုမႈႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားမႈေၾကာင့္ သူ႔အား စိတ္၀င္ တစားရွိေနေသာ မ်ားစြာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ သူ၏ လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံေနမႈကိုသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မိလွ်င္ အကယ္တႏၲဳ အံံ့အားသင့္ သြားဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ အီရတ္မွ တပ္မ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးကတိမ်ားေပး၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့သည့္ သူ၏ရပ္တည္ခ်က္မွာလည္း ကမၻာေပၚ တြင္ ေရပန္းစားလွသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လံုၿခံဳေရးစြန္႔စားမႈကမူ သမၼတအိုဘားမားအား ေခါင္းေအးေအးထား၍ ျပန္ လည္ စဥ္းစားေစမည့္ အေၾကာင္းတရားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

“ယထာဘူတမက်သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက အိုဘားမားအား ေျပာင္းလဲမႈျပဳေစပါလိမ့္ မည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမွန္သမွ်ကမူ ဘုရွ္ထက္ပို၍သာမည္သာျဖစ္သည္”ဟူ၍ အေမရိကန္ ဆန္႔ က်င္ေရး၀ါဒအေပၚ သုေတသနျပဳေနသူ လန္ဒန္ရွိ Chatham House အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေရာဘတ္မက္ဂီဟန္းက ဆိုလိုက္ပါသည္။ သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ သူ၏အဆိုျပဳ ခ်က္မ်ားကို အမွန္ တကယ္ ေလ့လာခဲ့သူမ်ားက သူ႔အား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုၾကၿပီး သူ႔ကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည့္ အေၾကာင္းမွာလည္း ဘုရွ္ေခတ္ကို အဆံုး သတ္ေစရာတြင္ ကုိယ္စားျပဳ မည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

စင္စစ္ အိုဘားမားအား အဓိကေစာင့္ႀကိဳေနမည့္ ပူစပ္ပူေလာင္အပိုင္းမွာ အေမရိကန္ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ ပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ သူ႔အေန ျဖင့္ အီရန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္ကမ္းႏိုင္ဖြယ္ရွိေကာင္းမည္ဟု သူ၏ ၫႊန္းဆိုေနမႈမ်ား အေပၚ အစၥေရးက သံသယ၀င္ေနသည္။ အစၥေရးအေနျဖင့္ သူတုိ႔ႏွင့္ ပို၍ပနံသင့္ေနသည့္ ဟီ လာရီကလင္တန္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရမႈအတြက္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနမိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အာရပ္ မ်ားက အီရတ္မွ အေမရိကန္စစ္တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈက တိအေပၚ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေနၾက သည္။ အေၾကာင္းမွာ အကယ္၍ အေမရိကန္တပ္႐ုပ္သိမ္းပါက အီရတ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ ပြားကာ နယ္စပ္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အီရတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မည့္ အိုဘားမား၏ဆႏၵႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါကစၥ တန္ကလည္း စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔သာျဖစ္လာပါက လိုအပ္လွ်င္ ပါကစၥ တန္နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာေစသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား ေပးလာ ဖြယ္ရွိၿပီး ပါကစၥတန္နယ္နိမိတ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္လာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္လႊားမွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားကလည္း အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ရန္ အခြင့္အေရးအားေကာင္းလွသည့္ လူမည္းသမၼတေၾကာင့္ မူ၀ါဒအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ပူပန္မႈကဲေနမိၾကသည္။ နယူးဇီလန္ရွိ Maori ပါတီမွ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက အိုဘား မား၏ ေအာင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ “ေျခလွမ္းေလးက အေမရိကန္အတြက္၊ ေျခလွမ္းအက်ယ္ႀကီး က အသားအေရာင္ရွိသူေတြအတြက္” ဟူ၍ သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကမူ သူ၏ေအာင္ျမင္မႈက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုတြင္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမႈ၏ အေျခခံ ေျပာင္းလဲမႈ အမွတ္လကၡဏာအေနျဖင့္ ျမင္ေနၾကသည္။ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ လူမ်ဳိး ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာကြဲျပားျခားနားမႈကို ကုစားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့အေရးကိစၥ အျဖစ္ ႀကီးထြားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သာမန္အညတရလူမ်ားအတြက္ အိုဘားမားသည္ အသားအေရာင္ ရွိသူျဖစ္ၿပီး အဖိႏွိပ္ခံ ေအာက္ေျခလူ တန္းစားတုိ႔အား ကိုယ္စားျပဳမည့္သူအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းၾက သည္ဟု နယူးေဒလီမွ ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ ေလ့လာ သံုးသပ္သူအခ်ဳိ႕က မူ ကမၻာႀကီးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အိုဘားမား၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေနာက္ခံ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ အျမင္မ်ားက ကမၻာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ ႐ုပ္ပ်က္ေနသည့္ အေမ ရိကန္၏ ပံုရိပ္သြင္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ “ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္၊ အိုဘားမားက အေျပာင္းအလဲအမ်ဳိးအစားတစ္ခုကို ပံုေဖာ္ၿပီး အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲေပးေစႏိုင္မွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ၊ သူ႔ရဲ႕အေကာင္းျမင္မႈ၊ ၿပီးေတာ့ အီရန္ကို ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စြန္႔လႊတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံနဲ႔ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္ တယ္”ဟု လန္ဒန္ရွိ ဥေရာပျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမူ၀ါဒႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တိုမက္စ္ဗာလာဆက္က ဆိုပါသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ၊ စပ္ကူးမပ္ကူးကာလတြင္ ေသြးႏွင့္ကိုယ္ သားႏွင့္ကုိယ္ ေခါင္းေဆာင္ ေလာင္းလ်ာအေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္တည္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးစြာ ဖန္တီးမိမည္သာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၀ါရွင္တန္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးစည္း႐ံုးေရး အုပ္စုအား ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္အား အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ အက်ဳံး၀င္ သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားအား အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္သည္။ အစၥေရးတို႔အား အဓိကလုိက္ေလ်ာမႈအျဖစ္ ႐ႈေမွ်ာ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ အိုဘားမား ကေလးဘ၀က အေျခခံမူလတန္း ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွား တြင္လည္း အိုဘားမား၏ အစၥေရးအား စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြအျဖစ္ ေျပာဆိုမႈအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ မ်ား ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေတြကို မယုံဘူး၊ သူတို႔က အစၥလာမ္ကိုမုန္းတယ္၊ အစၥလာမ္ေတြ တိုးတက္တာ သူတို႔မျမင္ခ်င္ဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္သူ သမၼတျဖစ္ျဖစ္ ဒီ အတိုင္းပဲ” ဟု ဂ်ကာတာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မာရီယာဆိုရာယာက ဆိုပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အိုဘားမား၏ လူမည္းျဖစ္ျခင္းကမူ ပါလက္စတုိင္းနယ္ေျမတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေၾကာင္း မွာ အိုဘားမားသည္ လူမည္းအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆင္း သက္လာသူ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ လူမည္းမ်ားမွာ အႏွိမ္ခံမ်ားျဖစ္သည္။ အိုဘားမား သည္ အလားတူခံစားခ်က္ရွိေသာ ပါလက္စတုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားအား စာနာေထာက္ထားလိမ့္မည္ ဟု အေနာက္ဘက္ကမ္း ဂ်င္နင္းၿမဳိ႕မွ မုန္႔ဖုတ္သမား ဖာရက္အဘူဇစ္က ဆိုသည္။ အိုဘားမား သည္ လူမည္းတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ လူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရႏိုင္စရာမရွိဟု လက္ဘႏြန္သတင္းစာ Assafir မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈအယ္ဒီတာ ျဖစ္သူ Satch Noureddine က သုံးသပ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အစဥ္အလာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာအရလည္း သူ႔ကို သမၼတျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ ဘူးဟု သူက ဆက္လက္၍ဆိုပါသည္။
တ႐ုတ္ျပည္ ဖူတန္တကၠသိုလ္ အေမရိကန္ေလ့လာေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရွန္ တိုင္လီကမူ အိုဘားမားသာ သမၼတအျဖစ္အေရြးခံရလွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေမွးမိွန္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဂ်ာ့ဘုရွ္၊ ဘီလ္ကလင္တန္တို႔သည္ လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ကာလက တ႐ုတ္ျပည္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ္ လည္း သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ အေမရိကန္ သမၼတတို႔၏အလုပ္မွာ အေမရိကန ္၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းမွာ အေမရိကန္အား အက်ဳိးအျမတ္ရေစသည္ကို သိေသာ ေၾကာင့္ဟု ရွန္က သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ Yangon Media Group ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Technorati Technorati tags: , , ,

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Friday, June 6, 2008

လူတို႔၏ဒုကၡကို အသံုးခ်ေနျခင္း

ယခုေရးသားေဖာ္ျပမွာကေတာ့ ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ Sara Flounders ၏ U. S. Hostility Hampers Relief ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Workers World ၏ အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာက႑တြင္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Manoa ရွိ ဟာ၀ိုင္ယီတကၠသိုလ္မွ အာရွေရးရာေလ့လာေရး ပါေမာကၡျဖစ္သူ မိုက္ကယ္ေအာင္သြင္မွ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေရးသားသူ၏ ေရးသားပံုအတိုင္း ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူေသာ အျမင္တစ္မ်ဳိးကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အစက က်ေနာ့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ၀ါဒျဖန္႔စက္ႀကီးမွ ဧရာမ အရိပ္မည္းႀကီးက်ေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေတြးထင္ခဲ့သည္မွာ က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္းဟု ေတြးထင္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Sara Flounders မွ ျမန္မာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္၏ေခါင္းေပၚသို႔ သံ႐ိုက္သြင္းခဲ့သည္ကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေတြးေခၚပံုႀကီးသည္ အားလံုးေသာ အေနာက္တိုင္း (အေနာက္ဆန္သူမ်ား အပါအ၀င္) မီဒီယာမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ ေဖာ္ေဆာင္ေရးသားမႈကို လႊမ္းမိုးေနပံုရပါသည္။ လူအားလံုးသည္ အေမရိကန္က ဒီမိုကေရစီဟုမွတ္ထင္ေသာ အရာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ စိစစ္မႈမရွိဘဲ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ေဟာခ်င္ေျပာခ်င္လြန္းေသာ တူညီသည့္ ပံုေသေတြးေခၚမႈ ရွိၾကပံုရပါသည္။

ယင္းအေလ့အထသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းက အစျပဳခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး တစ္စိမ့္စိမ့္ႏွင့္ မိုးေစြခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းကာလတြင္ အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျပန္ ေသာအခါ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား အကူအညီေပးေရးကို အာ႐ုံစိုက္ရမည့္အစား ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထပ္မံေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ျပန္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းက အျဖစ္အပ်က္အားလံုးအား တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ထည့္သြင္းကာ လူေကာင္းလူဆိုး ခြဲျခားပံုမ်ဳိးျဖင့္ မတူညီေသာအေျခအေနမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ နိဂံုးကို ဦးတည္ကာ စိတ္ရွိတိုင္း ႀကဲခဲ့ၾကပါသည္။

Sara Flounders ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ယခု ဆိုးရြားေသာ အျဖစ္ဆိုးႀကီးအား စနစ္တက် ပံုစံခ်၍ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆိုင္ကလုန္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းလိုလိုပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ စတင္၍ မစၥတာဘုရွ္မွ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ အျဖစ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစာခန္႔သာ ရွိခဲ့ၿပီး က်န္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲစကားမ်ားမွာ ယခင္ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္အတိုင္း အစိုးရ ေျပာင္းလဲေရးသာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

အင္အားႀကီး အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားအဂၤလိပ္စကားေျပာ မီဒီယာမ်ားသည္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္ေလသံအတိုင္းလိုက္ကာ ေနာက္ႏွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာသည္အထိ နားၾကားျပင္ကပ္ေလာက္ေအာင္ ေအာ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ လူေပါင္း ၁၃၀၀၀၀ နီးပါး ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ သဘာ၀ေဘးဒုကၡႀကီးတြင္ပင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ပံုရိပ္အား ယခင္ အႏွစ္ ၂၀ က ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္းသို႔ အတင္းသြတ္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏လုပ္ရပ္အားလံုးအားလည္း ယခင္အႏွစ္ ၂၀ ကအတိုင္းပင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပံုစံေျပာင္းေပးၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မည္သို႔ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သတင္းမ်ဳိးကိုမဆို ၀ါဒေရးရာအရ ဖံုးဖိကြယ္ေဖ်ာက္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ရွိ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကလပ္မွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက က်ေနာ့္အား ေျပာၾကားဖူးပါသည္။

တူညီေသာ စုေပါင္းအျမင္မ်ဳိးရွိသည့္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္းတြင္ ထိုသို႔ေသာ ပံုရိပ္မ်ဳိး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ Soros Foundation ႏွင့္ National Endowment for Democracy တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အမည္ခံ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး NED သည္ ယင္း၏ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀၀ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထိုရံပံုေငြကို ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပပြဲမ်ား မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ပညာေပး သင္ၾကားရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အနည္းငယ္ေသာ အေယာင္ေဆာင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွဦးေဆာင္ေသာ ဆူပူအံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ အံ့ၾသစရာ မရွိပါ။ (က်ေနာ့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း မည္မွ်အသံုးျပဳခဲ့ပါလိမ့္ဟုပင္ ေတြးေတာမိပါသည္။)

ကြန္ဂရက္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ ေငြအမ်ားစုဟာလည္း ႏွစ္စဥ္လိုလိုပင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဧရာ၀တီ သတင္းစာကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔၏ ၀ါဒျဖန္႔သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးမႈထံသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ယင္းသတင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အေျခစိုက္ကာ သတင္းေရးသားခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါရံပံုေငြမ်ားကို မွီခိုေနရသည့္ အဖြဲ႕ငယ္ကေလးတစ္ခုစာမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအလႊာအထိ ရွိဟန္ ထင္ျမင္ရပါသည္။ (ယင္းအခ်က္ဟာ က်ဴးဘားအေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မီယာမီက်ဴးဘားအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္သတိရေစပါသည္။)

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟာ အထက္ပါအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္မေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာလည္း ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက ၎တို႔၏ ေငြရေပါက္ရလမ္းႀကီး ပိတ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါေပ။ ၎တို႔ အဓိကဖိအားေပးေနသည့္အခ်က္မွာ အစိုးရ ေျပာင္းလဲေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ အစိုးရေျပာင္းျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သာမန္လူတန္းစားအမ်ားစု၏ ဘ၀မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္သည္ဆိုပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စဥ္းစားေစလိုပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားဆံုးမွာ အရပ္သားအမ်ားအျပား ေသေက်ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးပင္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အတြက္ေတာ့ အလြယ္တကူ ယူစားႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

Ms. Flounders ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သည္ အေရးပါလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာသို႔သြားရာတြင္ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ စကၤာပူႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔၏ နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္ရွိေသာ မလကၠာေရလက္ၾကားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ လည္း အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္ေအးေခတ္ မူ၀ါဒေဟာင္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္၀ိုင္းရံေရး၀ါဒ (Encirclement of China) သည္လည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ အာဖဂန္နစၥတန္မွ အေမရိကန္တပ္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏၵိယ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ အေမရိကန္အိတ္ကပ္အတြင္း ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မက်တက်တြင္ အေမရိကန္မွ မက္လံုးေပး စည္း႐ုံးေနသည့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဂ်ပန္ (ဟာ၀ိုင္ယီလည္းပါသည္။) တို႔ ရွိၿပီးျဖစ္ကာ တစ္ခုတည္းေသာ ဟာကြက္သည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသာ ျဖစ္ပါသည္။ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ရန္လိုေသာမူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ထိုေနရာအား ေခ်မႈန္းျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တစ္ပတ္ပတ္၍ ၀ိုင္းရံမိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (အေမရိကန္မွ အစိုးရ ေျပာင္းလဲပစ္လိုပါက အလြယ္တကူ သြတ္သြင္းႏိုင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ပင္ ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။) ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ အာရွစစ္တုရင္ခုံေပၚမွ ေနာက္ထပ္နယ္႐ုပ္တစ္႐ုပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေၾကးစားဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာက်ေနာ္၏ေဆြမ်ဳိးမ်ား ေသဆံုးရမႈကို အသံုးခ် ေနျခင္းမွာ အလြန္ပင္ဆိုးရြားလွပါသည္။

မိုက္ကယ္ေအာင္သြင္
ပါေမာကၡ (အာရွေရးရာေလ့လာေရး)
ဟာ၀ိုင္ယီတကၠသိုလ္

Technorati Technorati tags: ,,, | |

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

ဖတ္႐ႈသူတို႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com